Συμμετέχοντες Φορείς

IEESL

Το Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΚ, www.tuc.gr), ένα από τα δύο Τεχνολογικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας, ιδρύθηκε το 1977 στα Χανιά Κρήτης. Σήμερα αποτελείται από πέντε σχολές μηχανικών, προσφέροντας προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Η Επιτροπή Ερευνών του ΠΚ έχει μεγάλη έμπειρα στη διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων (> 300 έργα το χρόνο συνολικού προϋπολογισμού ~30 Μ€).

Οι ερευνητικές δραστηριότητες της ομάδας του ΠΚ θα πραγματοποιηθούν στο Εργαστήριο Βιομηχανικών, Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων καθώς και στο  Εργαστήριο Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας του ΠΚ. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα της ομάδας ΠΚ, αναφορικά με τον παρόν ερευνητικό έργο, εστιάζονται στους τομείς της ετερογενούς κατάλυσης και της επιστήμης υλικών/επιφανειών, με ιδιαίτερη έμφαση στην εδραίωση σχέσεων δομής – δραστικότητας κατά την επιτέλεση αντιδράσεων ενεργειακού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Eteka

Το ΕΚΕΤΑ ιδρύθηκε το 2000 και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα (www.certh.gr). Το ΕΚΕΤΑ έχει να επιδείξει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα στους ακόλουθους τομείς: Ενέργεια, Περιβάλλον, Βιομηχανία, Μηχανοτρονική, Πληροφορική και Επικοινωνίες, Μεταφορές & Βιώσιμη Κινητικότητα, Υγεία, Αγροβιοτεχνολογία, Έξυπνη γεωργία, και Ασφάλεια. Η κύρια αποστολή του ΕΚΕΤΑ είναι η διεξαγωγή βασικής, εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας που οδηγεί σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες με βιομηχανικές, οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Η παρουσία του ΕΚΕΤΑ σε μηχανισμούς χρηματοδότησης έρευνας της ΕΕ γίνεται όλο και πιο σημαντική, κατέχοντας σήμερα την 14η θέση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ΕΚΕΤΑ έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία και διακρίσεις όπως το Ευρωπαϊκό Βραβείο Descartes, το Διεθνές Βραβείο Διαγωνισμού της Microsoft  και περιλαμβάνεται μεταξύ των κορυφαίων 20 Ερευνητικών Κέντρων της ΕΕ. Το ΕΚΕΤΑ έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε περισσότερα από 1.000 ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα (συνολικού προϋπολογισμού άνω των 423 εκατ. €) που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), από κορυφαίες βιομηχανίες από τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την Ευρώπη και τη ΓΓΕΤ.

Το έργο NANOCO2 θα υλοποιηθεί από το Εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διεργασιών (LPSDI, psdi.cperi.certh.gr). Ερευνητικά αντικείμενα όπως η ανάπτυξη και αξιολόγηση ετερογενών καταλυτικών συστημάτων για ενεργειακές και περιβαλλοντικές εφαρμογές (παραγωγή H2, σύνθεση ΝΗ3, σύζευξη CH4 προς C2’s υδρογονάνθρακες, DeNOX) καθώς και η ανάπτυξη ηλεκτροδίων και γενικότερα υλικών κυψελών καυσίμου και αντιδραστήρων μεμβράνης για ηλεκτροχημικές εφαρμογές (SOFCs, DCFCs, ηλεκτροχημικοί αντιδραστήρες, αισθητήρες αερίων, ηλεκτροχημική προώθηση), βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των δραστηριοτήτων του LPSDI. Το LPSDI διαθέτει επίσης τεχνογνωσία στη μελέτη και την κατασκευή συστημάτων διεργασιών και ολοκληρωμένων συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, διαχείριση και αποθήκευση ενέργειας.

Mirtec

Η Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας, ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., είναι το ελληνικό πολυκλαδικό- πολυτεχνολογικό κέντρο που δραστηριοποιείται στους εργαστηριακούς  ελέγχους και την πιστοποίηση της ποιότητας σε μια ευρεία γκάμα βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων και υλικών καθώς και στην εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα και παραγωγή πιλοτικής κλίμακας προηγμένων υλικών για εξειδικευμένες εφαρμογές. Η νέα ΕΒΕΤΑΜ προήλθε το 2012 από την συγχώνευση τριών τεχνολογικών φορέων με 30ετή εμπειρία στον χώρο των υλικών: ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. – ΕΚΕΠΥ Α.Ε. – ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. ενώ στη νέα ΕΒΕΤΑΜ προσαρτώνται επίσης και οι δραστηριότητες πιστοποίησης και εργαστηριακών δοκιμών του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε.). Η ΕΒΕΤΑΜ αποτελεί σήμερα τον Εθνικό Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης και Εργαστηριακών Δοκιμών, συγκεντρώνοντας ένα ευρύτατο πεδίο υπηρεσιών στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης προϊόντων, υπηρεσιών, διεργασιών και συστημάτων και εκπροσωπεί την χώρα μας στο Διεθνές Δίκτυο Πιστοποίησης IQNet. Η εταιρεία έχει συγκεντρώσει σύγχρονη εργαστηριακή υποδομή με εξειδικευμένα εργαστήρια διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC17025 και μπορεί να ελέγχει μια ευρεία γκάμα βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων, οργανικών και ανόργανων υλικών.

Στον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας, η εταιρεία έχει να επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα καθώς η ερευνητική δραστηριότητα αποτελεί βασικό άξονα των δραστηριοτήτων της στοχεύοντας στην τεχνολογική υποστήριξη και αναβάθμιση των βιομηχανικών και παραγωγικών επιχειρήσεων και την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων σε αυτές. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή βιομηχανικά έργα για την ανάπτυξη νέων υλικών και διαδικασιών και συνεργάζεται στενά με Ευρωπαϊκά και Εθνικά Κέντρα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς Φορείς.

Eρευνητικά ενδιαφέροντα της ΕΒΕΤΑΜ σχετιζόμενα με το παρόν έργο:

Σημαντικό μέρος των υπηρεσιών εφαρμοσμένης έρευνας της νέας ΕΒΕΤΑΜ καταλαμβάνει η παραγωγή προηγμένων υλικών για εξειδικευμένες εφαρμογές (tailor made products for niche markets). Η παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας, εμφανίζει μεγάλη δυναμική τα τελευταία χρόνια και τα ενδιαφέροντά της σήμερα εστιάζονται σε αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξάγει, με στόχο την διεύρυνση της γκάμας των παραγόμενων υλικών και διεύρυνση του πελατολογίου στο εξωτερικό. Επενδύοντας σε παραγωγικό εξοπλισμό η εταιρεία διαθέτει μονάδες για την παραγωγή προηγμένων υλικών πιλοτικής/μεσαίας κλίμακα, μια εξαγωγική δραστηριότητα με πελάτες σε Ευρώπη και Αμερική με σημαντικά οικονομικά οφέλη για την εταιρεία. Αναφορικά με τον παρόν ερευνητικό έργο, τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα της ΕΒΕΤΑΜ, εστιάζονται στο τομέα της τεχνολογίας κεραμικών/σύνθετων υλικών, και ειδικότερα στην ανάπτυξη δομημένων (structured) καταλυτικών συστημάτων για βιομηχανική εφαρμογή. Επίσης, ως πολυκλαδικό τεχνολογικό κέντρο με δυνατότητες πιλοτικής παραγωγής, θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που θα αποκτηθεί για την κλιμάκωση μεγέθους των βέλτιστων καταλυτικών υλικών τα οποία θα μορφοποιηθούν σε δομές υψηλής μηχανικής αντοχής και χαμηλής πτώσης πίεσης. Στόχος είναι να καλυφθούν οι πρώτες ανάγκες της αγοράς για αιωρήματα καταλυτών (washcoats) και κεραμικές δομές, με κατάλληλα χαρακτηριστικά, διευρύνοντας παράλληλα την γκάμα των εξειδικευμένων προϊόντων της Εταιρείας, απευθυνόμενη σε αγορές του εξωτερικού.

Helbio

Η εταιρία ΕΛΒΙΟ Α.Ε εδρεύει στην Πάτρα στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών. Συστάθηκε τον Νοέμβριο του 2001 στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΡΑΞΕ» του Υπουργείου Ανάπτυξης, για την εμπορική εκμετάλλευση των τεχνολογιών καινοτομιών που αναπτύσσονται στο Εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η ΕΛΒΙΟ Α.Ε δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής συστημάτων υδρογόνου, θερμότητας, ενέργειας καθώς και προϊόντων/καυσίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ειδικότερα, έχει εκτενή εμπειρία και τεχνογνωσία στον σχεδιασμό, την παραμετρική ανάλυση και την ανάπτυξη χημικών αντιδραστήρων/διεργασιών. Τα συστήματα αυτά βασίζονται σε καινοτόμες και αποδοτικές τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί από την ΕΛΒΙΟ. Τα συγκεκριμένα συστήματα παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των παρόντων συμβατικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας, τόσο σε όρους απόδοσης και κατανάλωσης, όσο και σε περιβαλλοντικούς. Στην παρούσα στιγμή τα προϊόντα αυτά βρίσκονται σε προ-εμπορικό στάδιο, και ουσιαστικά αποτελούν τα πρωτότυπα για τα μελλοντικά μαζικής παραγωγής προϊόντα.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της ΕΛΒΙΟ, αναφορικά με το παρόν έργο, εστιάζονται στη διαστασιολόγηση, σχεδιασμό και ανάπτυξη του πιλοτικού αντιδραστήρα υδρογόνωσης του CO2. Στο πλαίσιο του έργου θα κατασκευαστεί μονάδα δοκιμών (test rig) όπου θα πραγματοποιηθούν τα πειράματα πιλοτικής κλίμακας.

ESPA logos footer