Δράσεις Δημοσιότητας

Αφίσα Έργου

NANOCO2 poster1

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές (peer reviewed journals)

1. Maria Lykaki, Eleni Papista, Nikolaos Kaklidis, Sónia A. C. Carabineiro and Michalis Konsolakis, “Ceria Nanoparticles’ Morphological Effects on the N2O Decomposition Performance of Co3O4/CeO2 Mixed Oxides”, Catalysts 9 (2019) 233. https://doi.org/10.3390/catal9030233

2. Maria Lykaki, Sofia Stefa, Sónia A. C. Carabineiro, Pavlos K. Pandis, Vassilis N. Stathopoulos and Michalis Konsolakis, “Facet-Dependent Reactivity of Fe2O3/CeO2 Nanocomposites: Effect of Ceria Morphology on CO Oxidation”, Catalysts 9 (2019) 371. https://doi.org/10.3390/catal9040371

3. Michalis Konsolakis, Maria Lykaki, Sofia Stefa, Sónia A. C. Carabineiro, Georgios Varvoutis, Eleni Papista and Georgios E. Marnellos, “CO2 Hydrogenation over Nanoceria-Supported Transition Metal Catalysts: Role of Ceria Morphology (Nanorods versus Nanocubes) and Active Phase Nature (Co versus Cu)”, Nanomaterials 9 (2019) 1739. https://doi.org/10.3390/nano9121739

4. Michalis Konsolakis and Maria Lykaki, “Recent Advances on the Rational Design of Non-Precious Metal Oxide Catalysts Exemplified by CuOx/CeO2 Binary System: Implications of Size, Shape and Electronic Effects on Intrinsic Reactivity and Metal-Support Interactions”, Review Article, Catalysts 10 (2020) 160. https://doi.org/10.3390/catal10020160

5. Georgios Varvoutis, Maria Lykaki, Sofia Stefa, Eleni Papista, Sónia A.C. Carabineiro, Georgios E. Marnellos, Michalis Konsolakis, “Remarkable efficiency of Ni supported on hydrothermally synthesized CeO2 nanorods for low-temperature CO2 hydrogenation to methane”, Catalysis Communications 142 (2020) 106036. https://doi.org/10.1016/j.catcom.2020.106036

6. Sofia Stefa, Maria Lykaki, Dimitrios Fragkoulis, Vasileios Binas, Pavlos K. Pandis, Vassilis N. Stathopoulos and Michalis Konsolakis, “Effect of the Preparation Method on the Physicochemical Properties and the CO Oxidation Performance of Nanostructured CeO2/TiO2 Oxides”, Processes 8 (2020) 847. https://doi.org/10.3390/pr8070847

7. Sofia Stefa, Maria Lykaki, Vasillios Binas, Pavlos K. Pandis, Vassilis N. Stathopoulos and Michalis Konsolakis, “Hydrothermal Synthesis of ZnO–Doped Ceria Nanorods: Effect of ZnO Content on the Redox Properties and the CO Oxidation Performance”, Applied Sciences 10 (2020) 7605. https://doi.org/10.3390/app10217605

8. Georgios Varvoutis, Maria Lykaki, Eleni Papista, Sόnia A.C. Carabineiro, Antonios C. Psarras, Georgios E. Marnellos, Michalis Konsolakis, “Effect of alkali (Cs) doping on the surface chemistry and CO2 hydrogenation performance of CuO/CeO2 catalysts”, Journal of CO2 Utilization 44 (2021) 101408. https://doi.org/10.1016/j.jcou.2020.101408

9. Michalis Konsolakis and Maria Lykaki, “Facet-Dependent Reactivity of Ceria Nanoparticles Exemplified by CeO2-Based Transition Metal Catalysts: A Critical Review”, Review Article, Catalysts 11 (2021) 452. https://doi.org/10.3390/catal11040452

10. Georgios Varvoutis, Maria Lykaki, Sofia Stefa, Vassilios Binas, George E. Marnellos, Michalis Konsolakis, “Deciphering the role of Ni particle size and nickel-ceria interfacial perimeter in the low-temperature CO2 methanation reaction over remarkably active Ni/CeO2 nanorods”, Applied Catalysis B: Environmental 297 (2021) 120401. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2021.120401

11. Maria Lykaki, Sofia Stefa, Sónia A. C. Carabineiro, Miguel A. Soria, Luís M. Madeira, Michalis Konsolakis, “Shape Effects of Ceria Nanoparticles on the Water-Gas Shift Performance of CuOx/CeO2 Catalysts”, Catalysts 11 (2021) 753. https://doi.org/10.3390/catal11060753

12. Dimitris Ipsakis, Georgios Varvoutis, Athanasios Lampropoulos, Spiros Papaefthimiou, George E. Marnellos, Michalis Konsolakis, “Τechno-economic assessment of industrially-captured CO2 upgrade to synthetic natural gas by means of renewable hydrogen”, Renewable Energy 179 (2021) 1884–1896. https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.07.109

13. Michalis Konsolakis and Vassilis N. Stathopoulos, “Rational Design of Non-Precious Metal Oxide Catalysts by Means of Advanced Synthetic and Promotional Routes”, Editorial, Catalysts 11 (2021) 895. https://doi.org/10.3390/catal11080895

14. Dimitris Ipsakis, Georgios Varvoutis, Athanasios Lambropoulos, Evridiki Mandela, Spiros Papaefthimiou, George E. Marnellos, Michalis Konsolakis, “A Circular Approach to Upgrade Cement-based CO2 and Renewable H2: Techno-economic Analysis of SNG Production”, Chemical Engineering Transactions, 88 (2021) 673-678. https://doi.org/10.3303/CET2188112

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων

1. M. Konsolakis, M. Lykaki, S. Stefa, S.A.C. Carabineiro, G. Varvoutis, E. Papista, G. Marnellos, “Rational design of ceria-based nanocatalysts for CO2 hydrogenation to value-added products”, International Conference on Materials and Nanomaterials, Paris, France 17-19 July 2019.

2. M. Konsolakis, S. Papaefthimiou, D. Ipsakis, M. Lykaki, S. Stefa, G. Varvoutis, G.E. Marnellos, “Turning CO2 emissions to CH4 by means of green H2 and novel catalytic materials”, 5th HAEE Energy Transition Symposium, Athens, 30 September-2 October 2020.

3. M. Konsolakis, M. Lykaki, S. Stefa, S.A.C. Carabineiro, G. Varvoutis, E. Papista and G. Marnellos, “Catalytic hydrogenation of CO2 to methane over transition metals (Ni, Co) supported on nano-ceria”, 2nd Webinar on Material Science & Nanotechnology, 18-19 November 2020.

4. G. Varvoutis, M. Lykaki, S. Stefa, E. Mandela, G.E. Marnellos, M. Konsolakis, “CO2 hydrogenation over alkali-promoted CuO/CeO2 catalysts”, 2nd Webinar on Material Science & Nanotechnology, 18-19 November 2020.

5. M. Konsolakis, “Rational design of non-precious metal nanostructured catalysts”, Webinar on 3rd International Conference on Chemistry and Chemical Engineering, 07 December 2020.

6. D. Ipsakis, G. Varvoutis, A. Lampropoulos, G.M. Marnellos, S. Papaefthimiou, M. Konsolakis, “Techno-economic assessment of a carbon neutral CCU circular approach based on RES-H2 and cement – CO2 emissions toward synthetic natural gas generation”, International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA 2021, Virtually 15-18 March 2021.

7. M. Lykaki and M. Konsolakis, “Ceria Nanoparticles Shape Effects in Catalysis”, 5th EuChemS Conference on Green and Sustainable Chemistry, 26-29 September 2021 (Virtual).

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων

1. Μ. Λυκάκη, Σ. Στέφα, S.A.C. Carabineiro, Π. Πανδής, Β. Σταθόπουλος, Μ. Κονσολάκης, “Επίδραση της νανοδομής του φορέα (CeO2) στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και στην καταλυτική δραστικότητα μικτών οξειδίων Fe2O3/CeO2”, 15ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Κατάλυσης, Ιωάννινα, 18-20 Οκτωβρίου 2018.

2. C. Athanasiou, S. Karavasili, G.E. Marnellos, S. Papaefthimiou, M. Konsolakis, “Feasibility of CO2 conversion to methanol: the case of upgrading a municipal solid waste (MSW) power plant”, 4th Annual Symposium, Hellenic Association of Energy Economics, Athens, Greece, 6-8 May 2019.

3. Σ. Στέφα, Μ. Λυκάκη, Β. Μπίνας, Π. Πανδής, Β. Σταθόπουλος, Μ. Κονσολάκης, “Επίδραση της μεθόδου σύνθεσης στα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά νανοδομημένων οξειδίων CeO2-TiO2”, 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, 29-31 Μαΐου 2019.

4. Μ. Λυκάκη, Σ. Στέφα, Β. Μπίνας, S.A.C. Carabineiro, Π. Πανδής, Β. Σταθόπουλος, Μ. Κονσολάκης, “Επίδραση της μορφολογίας του φορέα (νανο-CeO2) στα φυσικοχημικά και καταλυτικά χαρακτηριστικά υποστηριγμένων μετάλλων μετάπτωσης MΟx/CeO2 (M: Ni, Co, Fe)”, 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, 29-31 Μαΐου 2019.

5. Γ. Βαρβούτης, Ε. Πάπιστα, Ν. Κακλίδης, Γ.Ε. Μαρνέλλος, S.A.C. Carabineiro, Μ. Λυκάκη, Σ. Στέφα, Μ. Κονσολάκης, “Επίδραση της μορφολογίας του φορέα κατά την αντίδραση υδρογόνωσης CO2 σε καταλύτες μετάλλων μετάπτωσης υποστηριγμένων σε CeO2”, 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, 29-31 Μαΐου 2019.

6. Γ. Βαρβούτης, Μ. Λυκάκη, Ε. Πάπιστα, Α. Ψαρράς, Γ.Ε. Μαρνέλλος, Μ. Κονσολάκης, “Επίδραση της προσθήκης Cs στην επιφανειακή χημεία και στην απόδοση της αντίδρασης αναγωγής CO2 καταλυτών CuO/CeO2”, 1ο Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων «Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική», 26-28 Φεβρουαρίου 2021.

7. Μ. Λυκάκη, Γ. Βαρβούτης, S.A.C. Carabineiro, Γ. Μαρνέλλος, Μ. Κονσολάκης, “Επίδραση της μορφολογίας νανο-σωματιδίων CeO2 κατά την αντίδραση μετατόπισης του υδραερίου σε καταλύτες CuO/CeO2”, 1ο Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων «Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική», 26-28 Φεβρουαρίου 2021.

8. Σ. Στέφα, Μ. Λυκάκη, Β. Μπίνας, Μ. Κονσολάκης, “Μελέτη των φυσικοχημικών ιδιοτήτων και της φωτοκαταλυτικής δραστικότητας γραφιτικού νιτριδίου του άνθρακα (g-C3N4)”, 1ο Διαδικτυακό Συνέδριο Νέων Επιστημόνων «Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον-Χημική Μηχανική», 26-28 Φεβρουαρίου 2021.

9. Γ. Βαρβούτης, Δ. Ιψάκης, Ε. Μαντέλα, Μ. Κονσολάκης, Γ.Ε. Μαρνέλλος, “Σχεδιασμός ολοκληρωμένης διεργασίας παραγωγής συνθετικού φυσικού αερίου μέσω ανανεώσιμου Η2 και δεσμευμένου CO2 από βιομηχανικές εκπομπές”, 12ο Εθνικό Συνέδριο για τις ήπιες μορφές ενέργειας Ι.Η.Τ., Θεσσαλονίκη, 07-09 Απριλίου 2021.

ESPA logos footer