Το Έργο

Σκοπός

Το παρόν ερευνητικό έργο στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων νανο-καταλυτών στοχευμένης αρχιτεκτονικής και λειτουργικότητας για την υδρογόνωση του CO2 προς προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως μεθανόλη, αέριο σύνθεσης και μεθάνιο.

  1. Ανάπτυξη νανο-δομημένων καταλυτικών συστημάτων στοχευμένης αρχιτεκτονικής και λειτουργικότητας ως προς την υδρογόνωση του CO2.
  2. Επίτευξη υψηλής δραστικότητας (XCO2 > 80% της θερμοδυναμικής μετατροπής), εκλεκτικότητας (>90%) και σταθερότητας (> 500 ώρες) σε ήπιες συνθήκες αντίδρασης (Τ< 400 oC, P< 10 bar) επί τη βάσει των πρόσφατων επιτευγμάτων της σύμπραξης.
  3. Ανάπτυξη δομημένων καταλυτικών συστημάτων (μονόλιθοι, πελέτες) υψηλής μηχανικής αντοχής (> 20 ΜPa), υψηλού πορώδους (> 40%) και χαμηλής πτώσης πίεσης με βάση τα βέλτιστα νανοϋλικά.
  4. Ανάπτυξη πιλοτικής μονάδας/αντιδραστήρα υδρογόνωσης του CO2 (κλιμάκωση 50x της εργαστηριακής).
  5. Εκπόνηση τεχνικοοικονομικής και περιβαλλοντικής μελέτης της προτεινόμενης διεργασίας.

ΠΕ1 (Μ01-Μ18): Σύνθεση και χαρακτηρισμός υλικών (ΠΚ (ΥΦ), ΕΚΕΤΑ, ΕΒΕΤΑΜ)

ΠΕ2 (Μ04-Μ24): Καταλυτική αξιολόγηση/Μηχανιστικές μελέτες (ΠΚ, EKETA (ΥΦ))

ΠΕ3 (Μ16-Μ36): Μελέτες Πιλοτικής Κλίμακας/Κλιμάκωση και Αποτίμηση Διεργασίας (ΠΚ, ΕΚΕΤΑ, ΕΒΕΤΑΜ, ΕΛΒΙΟ (ΥΦ))

ESPA logos footer